Search
cs-CZen-GB
Search
12. června 2024

Dokumenty AKAT

Upozornění AKAT na aktuální nešvary na kapitálovém trhu

Obecně je důležité při jakýchkoliv nabídkách na investování nebo správu majetku sledovat zda:

- jednám se subjektem, který má k tomuto oprávnění České národní banky a podléhá také jejímu dohledu. Investiční majetek investorů může za velmi přísných podmínek přitom spravovat pouze subjekt, který má k tomuto oprávnění – obchodník s cennými papíry, banka, nebo investiční společnost s takovýmto oprávněním. Investiční poradenství mohou nabízet pouze osoby, které k tomuto mají oprávnění od České národní banky. Seznam společností oprávněných spravovat váš investiční majetek nebo poskytovat investiční poradenství lze nalézt na webu České národní banky.

- se mnou tento subjekt projde investiční dotazník, aby mohl vyhodnotit, zda je nabízená investice pro mě vhodná nebo přiměřená

- jsou mi podány dostatečné informace o investici

- nedochází k přehnanému zdůrazňování výnosu, neuvedení období ke kterému se výnos vztahuje, nebo zdůraznění pouze jednoho krátkého nejvýnosnějšího úseku z historie nabízené investice

- je proklamována bezrizikovosti investice, nebo nejsou uvedeny detaily ke slibované garanci

 

U korporátních dluhopisů je užitečné se podívat na:

- Desatero České národní banky pro drobné investory do podnikových dluhopisů:

https://www.cnb.cz/cs/spotrebitel/ochrana_spotrebitele/desatero_investor_podnik_dluhopisy.html

- Pomůcku Ministerstva financí pro investory do korporátních dluhopisů – Scorecards korporátních dluhopisů:

https://www.mfcr.cz/cs/soukromy-sektor/kapitalovy-trh/podnikani-na-kapitalovem-trhu/2020/verejna-konzultace--scorecard-korporatni-37189

- Upozornění AKAT pro investory - Na co si dát pozor při investicích do korporátních dluhopisů

https://www.akatcr.cz/Dokumenty/Aktuality/upozornen237-pro-investory-na-co-si-d225t-pozor-pri-investic237ch-do-korpor225tn237ch-dluhopisu

 

Nejčastější aktuální nešvary na kapitálovém trhu:

  1. Při distribuci korporátních dluhopisů

- často se jedná o dluhopisy spíše malých a středních firem bez delší historie

- prodejní proces zajišťuje subjekt mimo investiční poradenství

- nabízený standardizovaný výnos nezohledňuje skutečnou rizikovost dluhopisy -  téměř všechny korporátní dluhopisy jsou nabízeny s výnosem 6,5 – 7,5%

- nedostupné informace o hospodaření emitenta, tj. o společnosti, která si peníze půjčuje

                                - absence nebo nízká kvalita závazků emitenta vůči investorům

                                - absence nebo vágní popis účelu vydání dluhopisů (co udělá emitent s penězi za vydané dluhopisy) a absence finančního plánu

- cíleně zavádějící informace navozující pocit garance výnosů a alternativy k depozitům

  1. Subjekty, které se vydávají za spotřebitelské organizace chránící investory, přičemž se z nich snaží odlákat další peníze

- může se jednat o bývalé zaměstnance nepříliš důvěryhodných často zahraničních obchodníků s cennými papíry, kteří oslovují klienty těchto společností s příslibem vymožení prostředků o které v rámci investování přišli, a to za poplatek, čímž se z nich snaží vylákat další peníze

- prezentují se jako nezávislé spotřebitelské organizace, nebo jako kvalifikované kanceláře poskytující právní služby

- pokud investor pochybuje o důvěryhodnosti obchodníka, který mu poskytuje služby, měl by se obrátit především na instituce, které jsou k tomuto v České republice určené: Českou národní banku, Finančního arbitra a Policii České republiky. Dále je možné se v případě pochybností ohledně získávání kontaktů na investory obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů.

  1. Při nabízení svěřenských fondů

- neregulovaná firma nabízí investiční služby mimo regulaci a dohled České národní banky a bez oprávnění

- „garantuje“ roční vysoký výnos

- prezentuje netransparentní investiční strategie do společností (například nedodávají účetní uzávěrky apod.)

  1. Nabízení developerských projektů jako nemovitostních  fondů

- které ale nejsou regulovanými nemovitostními investičními fondy

- nejsou tedy nijak regulovány ani dohlíženy

- nabízeny často s příslibem vysokého výnosu bez rizika

  1. Předstírání, že se jedná o regulovaný subjekt používáním výrazů, které nezkušeným investorům evokují přísnou finanční regulaci

- zprostředkovatelé, kteří mají oprávnění pouze doporučovat nebo nabízet investiční produkty používající označení jako asset manažer, správce aktiv, apod.

- obdobně jsou používané výrazy investiční společnost, nebo nějaké jejich forma – kupříkladu právně investiční společnost, přičemž takováto společnost nemá oprávnění investiční společnosti

  1. Snaha o vyvolání dojmu garance kvality zajištěné Českou národní bankou

- upozorňujeme, že v seznamech České národní banky jsou evidovány i subjekty a produkty, u kterých Česká národní banka nijak nezkoumá jejich kvalitu, ani je nijak neodhlíží

- u korporátních dluhopisů informace o tom, že se jedná o dluhopisy se schváleným prospektem České národní banky znamená, že ČNB pouze posoudila, zda tento dluhopis splňuje všechny formální požadavky, nikoliv, zda má dluhopis správně nastavený výnos k riziku, nebo zda takovýto dluhopis bude splacen

- u osob zapsaných na seznamu České národní banky dle § 15 odst. 1 Zákona o investičních společnostech a investičních fondech (tzv.ZISIF) se nejedná o regulované investiční společnosti ani investiční fondy, tyto osoby nemají oprávnění k  nabízení investic veřejnosti nebo poskytování kolektivního investování, a Česká národní banka nad nimi nevykonává žádný dohled.

  1. Nabízení půjček jako bezrizikové investice s jistým výnosem.
  2. Inzerování FX tradingu na zahraničních platformách jako vhodné investice pro začátečníky

 

Kapitálový trh není výjimkou, a i na něm platí bez výjimky praxí ověřená pravidla: nevěřit všemu, co mi někdo řekne a důvěřovat ale prověřovat. U licencovaných subjektů toto prověření provádí regulátor – Česká národní banka, která na tyto subjekty také pravidelně dohlíží, proto pro investory, kteří nemají dostatek znalostí a zkušeností silně doporučujeme jednat pouze s licencovanými subjekty.

Předchozí článek Upozornění pro investory - Na co si dát pozor při investicích do korporátních dluhopisů
Další článek Závazný pokyn pro informační povinnost členů AKAT (od 1.9.2020)
Vytisknout
2024 © Asociace pro kapitálový trh České republiky Podmínky použití Prohlášení o soukromí
Back To Top