Search
cs-CZen-GB
Search
23. června 2024

Cíle

Posláním a filozofií Asociace pro kapitálový trh České republiky je usilovat o rozvoj kolektivního investování v České republice a jeho přibližování ke standardním podmínkám vyspělých zemí. S tímto cílem se Asociace podílí na tvorbě podmínek a pravidel, jež by měly napomoci prosazování principů poctivého obchodního styku, ochrany dobrých mravů a posílení obecné důvěry v kolektivní investování. V souladu s obecně závaznými právními předpisy, Stanovami Asociace, Etickým kodexem a Závaznými pokyny Asociace usměrňuje, reguluje a kontroluje aktivity svých členů. Své aktivity AKAT ČR soustřeďuje do řady oblastí, z nichž jako prioritní lze uvést následující čtyři: zdokonalování dobrovolné samoregulace členů, právo, komunikace s investory a jejich vzdělávání, mezinárodní aktivity.

Samoregulace

Zdokonalování dobrovolné samoregulace členů AKAT ČR znamená postupné doplňování a zpřesňování Závazných pokynů a dalších dokumentů závazných pro členy Asociace, jako jsou Etický kodex, Komunikační kodex prezentace výkonnosti otevřených podílových fondů a metodiky. Cílem Asociace je postupné sbližování pravidel obsažených v těchto dokumentech se standardy fondově vyspělých zemí a zejména pak zdokonalování kontroly jejich dodržování, vyvozování závěrů z případů jejich porušení a samozřejmě také aktivní předcházení takovým případům.

Právo

V oblasti práva se Asociace snaží aktivně ovlivňovat legislativní prostředí, ve kterém působí subjekty kolektivního investování. V současné době jde především o přípravu nového zákona o investičních společnostech a investičních fonech a otázku režimu zdaňování fondů. Tyto dva úkoly považuje předsednictvo Asociace za nejdůležitější témata činnosti v oblasti práva pro období let 2013/2014. V rámci těchto aktivit Asociace je samozřejmě kladen velký důraz na rozvoj spolupráce s Českou národní bankou a s Ministerstvem financí ČR, jakož i s poslanci a senátory, resp. s příslušnými výbory obou sněmoven. AKAT ČR považuje za nezbytné neustále posilovat své postavení jako neopominutelného odborného partnera při přípravě všech právních a daňových norem ovlivňujících kapitálový trh a oblast kolektivního investování.

Komunikace

Práce s veřejností a výchova investorů se stala již nedílnou součástí činnosti Asociace. Členové Asociace jsou přesvědčeni, že je velmi účelné soustavně společně usilovat o prezentaci nové situace v odvětví fondů, vyvíjet aktivity v oblasti výchovy investorů. Asociace se snaží prostřednictvím svých aktivit seznamovat širokou investorskou veřejnost s tím, co je kolektivní investování, jaké má výhody, jaká jsou jeho rizika, jak tato rizika hodnotit, jak souvisejí s potenciálními výnosy, jaké jsou rozdíly mezi jednotlivými typy fondů, vysvětlovat co je to investiční horizont apod. Členové Asociace věří, že tato osvětová činnost pomůže při budování důvěry veřejnosti k fondům a podstatně rozšíří okruh občanů, kteří se rozhodnou investovat část svých úspor prostřednictvím nákupu podílových listů otevřených podílových fondů.

Mezinárodní aktivity

V oblasti mezinárodních aktivit vyvíjí Asociace činnost zejména v souvislosti s členstvím v Evropské federaci investičních fondů a společností (EFAMA). Aktivity v rámci EFAMA Asociaci velmi pomáhají při řešení všech otázek kolektivního investování a asset managementu souvisejících se fungováním naší země v rámci evropských struktur, ve sledování evropských i světových trendů v oblasti kolektivního investování. Vedle EFAMA spolupracuje Asociace také přímo s řadou národních asociací subjektů kolektivního investování jak v členských zemích EFAMA, tak i v jiných zemích.

2024 © Asociace pro kapitálový trh České republiky Podmínky použití Prohlášení o soukromí
Back To Top