Search
cs-CZen-GB
Search

SMLOUVA MEZI UŽIVATELEM A AKAT | ČR

Webová stránka AKAT | ČR se skládá z různých webových stránek provozovaných portálem AKAT | ČR.

Webový server AKAT | ČR vám nabízíme na základě vašeho přijetí podmínek a upozornění obsažených v tomto dokumentu beze změn. Vaše používání webových stránek AKAT | ČR představuje váš souhlas se všemi takovými podmínkami a upozorněními.

MODIFIKACE TĚCHTO PODMÍNEK POUŽITÍ

AKAT | ČR si vyhrazuje právo změnit podmínky se kterými jsou nabízeny webové stránky AKAT | ČR.

ODKAZY NA STRÁNKY TŘETÍCH STRAN

Webová stránka AKAT | ČR může obsahovat odkazy na jiné webové stránky ("propojené weby"). Odkazované weby nejsou pod kontrolou AKAT | ČR a AKAT | ČR nenese odpovědnost za obsah jakýchkoli propojených stránek, včetně jakýchkoliv odkazů obsažených na propojeném webu nebo za jakékoli změny nebo aktualizace odkazovaných stránek. AKAT | ČR není zodpovědný za webcast nebo jinou formu přenosu od jakéhokoli propojeného webu. AKAT | ČR vám poskytuje tyto odkazy pouze jako službu a zahrnutí jakéhokoli odkazu neznamená souhlas portálu AKAT | ČR s jakýmkoli propojeným webem nebo jeho operátory.

ZÁKAZ PROTIPRÁVNÍHO NEBO ZAKÁZANÉHO POUŽITÍ

Jako podmínku použití portálu AKAT | ČR zaručujete portálu AKAT | ČR že nebudete používat web AKAT | ČR pro jakýkoli účel, který je nezákonný nebo zakázaný těmito podmínkami. Nesmíte použít AKAT | ČR webové stránky jakýmkoli způsobem, který by mohl poškodit, zakázat, přetížit nebo narušit obsah AKAT | ČR webových stránek nebo zasahovat do užívání webových stránek. Nesmíte získat ani se pokusit o získání materiálů nebo informací žádnými prostředky, které nebyly úmyslně zpřístupněny nebo poskytnuty prostřednictvím služby AKAT | ČR webových stránek.

Použití komunikačních služeb

Webové stránky AKAT | ČR mohou obsahovat služby bulletin board, oblasti chatu, skupiny zpráv, fóra, komunity, osobní webové stránky, kalendáře a / nebo jiné zprávy nebo komunikační zařízení navržená tak, aby vám umožnila komunikovat s veřejností nebo společně se skupinou (společně "Komunikační služby"). Souhlasem s těmito podmínkami souhlasíte s tím, že budete používat komunikační služby pouze pro odesílání, zasílání a přijímání zpráv a materiálů, které jsou řádné a vztahují se k příslušné komunikační službě. Jako příklad, a nikoli jako omezení, souhlasíte s tím, že když používáte komunikační službu, nebudete:

 • hanobit, zneužívat, obtěžovat, pronásledovat, ohrožovat nebo jinak porušovat zákonná práva (např. práva na soukromí a publicitu).
 • Publikovat, nahrávat, distribuovat nebo rozšiřovat jakákoliv nevhodná, nactiutrhačná, hanlivá, rušící, obscénní, neslušná nebo protiprávní témata, jména, materiály nebo informace.
 • Nahrávat soubory, které obsahují software nebo jiný materiál chráněný duševním vlastnictvím, zákony (nebo práva na ochranu soukromí), pokud nevlastníte nebo neovládáte práva k nim nebo jste neobdrželi veškeré potřebné souhlasy.
 • Nahrávat soubory, které obsahují viry, poškozené soubory nebo jakýkoli jiný podobný software nebo programy, které mohou poškodit provoz jiného počítače.
 • Propagovat nebo nabízet k prodeji nebo koupi jakéhokoli zboží nebo služby pro jakýkoli obchodní účel, pokud taková komunikační služba výslovně neumožňuje takové zprávy.
 • Provádět nebo předávat průzkumy, soutěže, pyramidové schémata nebo řetězové dopisy.
 • Stáhovat si libovolný soubor odeslaný jiným uživatelem komunikační služby, o kterém víte, nebo byste měl vědět, že nemůže být legálně distribuován tímto způsobem.
 • Falzifikovat nebo smazat jakákoli autorská práva, právní nebo jiná správná oznámení nebo patentovaná práva nebo označení původu nebo zdroje softwaru nebo jiného obsaženého materiálu v souboru, který je nahrán.
 • Omezovat nebo bránit jakémukoli jinému uživateli, aby využíval a užíval komunikačních služeb.
 • porušovat jakýkoli kodex chování nebo jiné pokyny, které mohou být použitelné pro libovolnou komunikační službu.
 • Sbírat nebo jinak shromažďovat informace o ostatních uživatelích, včetně e-mailových adres, bez jejich souhlasu.
 • Porušovat platné zákony nebo předpisy.

AKAT | ČR nemá povinnost sledovat komunikační služby. Nicméně, si vyhrazuje právo posoudit materiály zveřejněné v komunikaci a odstranit veškeré materiály podle vlastního uvážení. AKAT | ČR si vyhrazuje právo ukončit váš přístup k některé nebo všem komunikačním službám kdykoli bez upozornění z jakéhokoli důvodu.

si vyhrazuje právo kdykoli zveřejnit jakékoli informace pokud je to nezbytné k uspokojení všech platných zákonů, předpisů, právních postupů nebo vládních předpisů, odmítnout zveřejnění nebo odebrání veškerých informací nebo materiálů zcela nebo zčásti, podle vlastního uvážení AKAT | ČR.

Při poskytování osobně identifikujících informací vždy buďte opatrní sami nebo vztahu k dětem v jakékoli komunikační službě. AKAT | ČR neovládá ani neschvaluje obsah, zprávy ani informace obsažené v žádné komunikační službě a tedy AKAT | ČR výslovně odmítá jakoukoli odpovědnost s ohledem na komunikační služby a jakékoli akce vyplývající z vaší účasti v jakékoli komunikační službě. Správci a hostitelé nejsou oprávněni AKAT | ČR sdělovat názory a jejich názory nemusí nutně odrážet názory portálu: AKAT | ČR.

Materiály nahrané do komunikační služby mohou podléhat zveřejněným omezením o použití, reprodukci a / nebo šíření. Jste zodpovědní za dodržování takového omezení, pokud si stáhnete materiály.

MATERIÁLY POSKYTOVANÉ DO AKAT | ČR NEBO DO JAKÉKOLIV AKAT | ČR WEBOVÉ STRÁNKY

nepožaduje vlastnictví materiálů, které zadáváte do AKAT | ČR (včetně zpětné vazby a návrhů), nebo odesíláte, nahráváte nebo odesíláte na libovolné AKAT | ČR webové stránky nebo s nimi spojené služby (společně "Podání"). Odesláním však neodesíláte, nezadáváte nebo neposkytujete příspěvky, které garantujeAKAT | ČR, svým přidruženým společnostem a potřebným sublicencím souhlas s používáním vašeho Příspěvku v souvislosti s provozováním jejich internetových obchodů, včetně, bez omezení, práva k: kopírování, distribuovaní, vysílání, veřejné zobrazování, veřejné představování, reprodukování, upravování, překládání a přeformátování vašeho Příspěvku; a zveřejnění vašeho jména v souvislosti s Vaším Příspěvkem.

V souvislosti s používáním vašeho Příspěvku nebude zaplacena žádná náhrada, jak je uvedeno zde. AKAT | ČR není povinen uveřejňovat nebo používat žádné Příspěvky, může kdykoli odebrat jakékoli Příspěvky na stránce AKAT | ČR dle výhradního uvážení.

Odesláním, nahráváním, vkládáním, uvedením nebo odesláním vašeho Příspěvku zaručujete a prohlašujete, že vlastníte nebo jinak ovládáte všechna práva na váš Příspěvek, jak je popsáno v této části, včetně, bez omezení, všech nezbytných práv na poskytnutí, zaúčtování, nahrávání, zadávání nebo odeslání Příspěvku.

VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

INFORMACE, SOFTWARE, PRODUKTY A SLUŽBY ZAHRNUTÉ A NEBO DOSTUPNÉ PROSTŘEDNICTVÍM WEBOVÝCH STRÁNEK AKAT | ČR MŮŽE OBSAHOVAT NEPŘESNOSTI NEBO TYPOGRAFICKÉ CHYBY. PORTÁL AKAT | ČR JE PERIODICKY AKTUALIZOVANÉ A ROZŠIŘOVANÉ. AKAT | ČR A / NEBO JEJICH DODAVATELÉ ZLEPŠUJÍ A / NEBO MĚNÍ NA WEBU AKAT | ČR STRÁNKU V KTERÝKOLIV OKAMŽIK. RADY PŘIJATÉ NA WEBOVÉ STRÁNCE AKAT | ČR NESMÍ BÝT VE VZTAHU K OSOBNÍM, LÉKAŘSKÝM, PRÁVNÍM NEBO FINANČNÍM ROZHODNUTÍM A MĚLY BY BÝT KONZULTOVÁNY S VHODNÝM PROFESIONÁLEM PRO ZVLÁŠTNÍ PORADENSTVÍ SPOJENÝM S VAŠÍ SITUACÍ.

AKAT | ČR A / NEBO JEJÍ DODAVATELÉ NEPOSKYTUJÍ ZÁRUKY O VHODNOSTI, SPOLEHLIVOSTI, DOSTUPNOSTI, VČASNOSTI A PŘESNOSTI INFORMACÍ, SOFTWARU, PRODUKTŮ, SLUŽEB A SOUVISEJÍCÍ GRAFIKY OBSAŽENÉ NA WEBU AKAT | ČR PRO JAKÝKOLIV ÚČEL. V MAXIMÁLNÍM ROZSAHU POVOLENÉM PŘÍSLUŠNÝM ZÁKONEM VŠECHNY INFORMACE, SOFTWARE, PRODUKTY, SLUŽBY A SOUVISEJÍCÍ GRAFIKA JSOU POSKYTOVÁNY BEZ ZÁRUKY NEBO PODMÍNEK JAKÉHOKOLIV DRUHU. AKAT | ČR A / NEBO JEJÍ DODAVATELÉ SE TÍMTO ZŘÍKAJÍ VŠECH ZÁRUK A PODMÍNEK VE VZTAHU K TĚMTO INFORMACÍM, SOFTWARE, PRODUKTŮM, SLUŽBÁM A SOUVISEJÍCÍ GRAFICE, VČETNĚ VŠECH VLOŽENÝCH ZÁRUK NEBO PODMÍNEK OBCHODOVATELNOSTI, VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL A NEPORUŠENÍ PRÁVA.

V MAXIMÁLNÍM ROZSAHU POVOLENÉM PŘÍSLUŠNÝM ZÁKONEM V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NEBUDE AKAT | ČR A / NEBO JEJÍ DODAVATELÉ ZODPOVĚDNI ZA JAKÉKOLI PŘÍMÉ, NEPŘÍMÉ, NÁHODNÉ, ZVLÁŠTNÍ, NÁSLEDNÉ ŠKODY NEBO JAKÉKOLI ŠKODY, VČETNĚ, BEZ OMEZENÍ ŠKOD ZA ZTRÁTU POUŽITÍ ÚDAJŮ NEBO ZISKY VYPLÝVAJÍCÍ NEBO JAKKOLIV SPOJENÉ S POUŽITÍM NEBO VÝKONNOSTÍ WEBU AKAT | ČR S POŠKOZENÍ NEBO NEMOŽNOSTI POUŽÍVAT WEBOVÉ STRÁNKY AKAT | ČR NEBO ZA SOUVISEJÍCÍ SLUŽBY, POSKYTOVÁNÍ NEBO ZA NEPROVEDENÍ SLUŽEB NEBO ZA JAKÉKOLI INFORMACE, SOFTWARE, PRODUKTY, SLUŽBY A SOUVISEJÍCÍ S GRAFIKOU ZÍSKANOU VE WEBOVÉ STRÁNCE AKAT | ČR, NEBO JINAK VYPLÝVAJÍCÍ Z POUŽITÍ WEBOVÉ STRÁNKY AKAT | ČR, AŤ UŽ NA ZÁKLADĚ SMLOUVY, DŮVĚRNOSTI, NEDBALOSTI, STRIKTNÍ ODPOVĚDNOSTI NEBO NA JINÉM ZÁKLADĚ, I KDYŽ NEBO JEHO JEHO DODAVATELÉ BYLI UPOZORNĚNI NA MOŽNOST ŠKOD. PROTOŽE NĚKTERÉ STÁTY / JURISDIKCE NEPOVOLUJÍ VYLOUČENÍ NEBO OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI ZA NÁSLEDUJÍCÍ NEBO NÁHODNÉ ŠKODY, VÝŠE UVEDENÉ OMEZENÍ SE NEMUSÍ VZTAHOVAT NA VÁS. POKUD NEJSTE SPOKOJENI S JAKOUKOLIV ČÁSTÍ WEBOVÉ STRÁNKY AKAT | ČR, NEBO S JAKOUKOLIV ČÁSTÍ TĚCHTO PODMÍNEK POUŽÍVÁNÍ, JEDINÁ NÁPRAVA JE NEPOUŽÍVÁNÍ AKAT | ČR WEBOVÝCH STRÁNEKY.

SERVISNÍ KONTAKT:

UKONČENÍ / OMEZENÍ PŘÍSTUPU

AKAT | ČR si vyhrazuje právo podle svého vlastního uvážení ukončit vaši činnost a přístup k webu AKAT | ČR a souvisejících služeb nebo jakékoli části kdykoli, bez upozornění. OBECNĚ V maximálním povoleném rozsahu se tato smlouva řídí právem státu Washington, USA a vy tímto souhlasíte s výlučnou příslušností a místem soudů v okrese San Mateo, California ve Spojených státech amerických ve všech sporech vyplývajících z používání nebo souvisejících s používáním AKAT | ČR Webových stránek. Použití webového portálu AKAT | ČR je neoprávněné v jakékoli jurisdikci, která neovlivňuje všechna ustanovení těchto podmínek a podmínek, včetně tohoto odstavce. Souhlasíte s tím, že žádný kloub partnerství, zaměstnanost nebo agenturní vztah neexistuje mezi vámi a AKAT | ČR v důsledku této dohody nebo použití portálu AKAT | ČR Webových stránek. AKAT | ČR jsou plněním této smlouvy předmětem stávajících zákonů a právních procesů a nic v této dohodě není výjimkou práva dodržovat pravidla pro státní správu, soud a vymáhání právních požadavků nebo požadavků souvisejících s používáním webových stránek AKAT | ČR nebo informací poskytnutých nebo shromážděných AKAT | ČR použitím. Pokud je některá část této smlouvy považována za neplatnou nebo nevymahatelnou v souladu s platnými právními předpisy, včetně, nikoli však výhradně, záruk a omezení odpovědnosti uvedených výše, pak neplatné nebo nevynutitelné ustanovení bude nahrazeno platným, vynutitelným ustanovením, které se nejvíce shoduje se záměrem původního ustanovení a zbývající část dohody budou pokračovat. Není-li v této smlouvě uvedeno jinak, tato smlouva je celou dohodou mezi uživatelem a AKAT | ČR s ohledem na AKAT | ČR Webové stránky a nahrazuje všechny předchozí nebo současné komunikace a návrhy, ať už elektronické, ústní nebo písemné, mezi uživatelem a AKAT | ČR s ohledem na web AKAT | ČR. Tištěná verze této smlouvy a veškeré oznámení v elektronické podobě jsou přípustné v soudním nebo správním řízení založeném na této smlouvě nebo související s touto dohodou ve stejném rozsahu a předmětu za stejných podmínek jako ostatní obchodní dokumenty a původně vytvořené záznamy a udržovány v tištěné podobě. Je to výslovné přání stran této Dohody, že všechny související dokumenty budou vypracovány v angličtině.

UPOZORNĚNÍ NA AUTORSKÁ PRÁVA A OCHRANNÉ ZNÁMKY:

Veškerý obsah portálu AKAT | ČR je: a / nebo dodavatele. Všechna práva vyhrazena.

OBCHODNÍ ZNAČKY

Názvy skutečných společností a produktů uvedených v tomto dokumentu mohou být ochrannými známkami jejich příslušných vlastníků.

Uvedené příklady firem, organizací, produktů, lidí a událostí jsou fiktivní. Žádná souvislost s žádnou skutečnou společností, organizací, produktem, osobou, nebo událost je určena nebo by měla být odvozena.

Všechna práva, která zde nejsou výslovně udělena, jsou vyhrazena.

INFORMACE A POSTUP V PŘÍPADĚ PORUŠENÍ AUTORSKÝCH PRÁV

Podle hlavy 17, ZÁKONÍKU Spojených států, oddíl 512 (c) (2), oznámení nároků porušování autorských práv podle zákona o autorských právech Spojených států by mělo být odesláno do Agentovi určenému poskytovatelem. VŠECHNY ZÁLEŽITOSTI, KTERÉ NEJSOU RELEVANTNÍ S NÁSLEDUJÍCÍM POSTUPEM BEZ ODPOVĚDI. Viz oznámení a postup pro uplatňování nároků na PORUŠENÍ autorských práv.

2022 © Asociace pro kapitálový trh České republiky Podmínky použití Prohlášení o soukromí
Back To Top