logo AFAM Asociace fondů a asset managmentu
menu dekorace menu

english version

informační servis
tiskové zprávy AKAT
blog AKAT
monitoring trhu
o asociaci
orgány AKAT
členové asociace
dokumenty AKAT
zákony a vyhlášky
výroční zprávy
dokumenty EFAMA
kolektivní investování
ostatní dokumenty
konference
kontakt
mapa stránekNavigace   zpět    |    Hlavní menu navigace šipka Detail novinky

Více než šest z deseti Čechů má obavy z finanční tísně a chudoby

Úterý 25.10.2016

Petr Šimčák, CFA, Pioneer Investments ČR:

Většina z nás je však přesvědčena o tom, že vzdělání otevírá cestu k lepší kvalitě života, včetně finanční situace.

Mít obavy z budoucnosti je přirozené. Co nám, Čechům, dělá největší vrásky? Obavy z finanční tísně a chudoby... . Ty velmi silně anebo silně pociťuje více než šest z deseti dotázaných (62 %). Klíčem k pozitivnímu vlivu na osobní finance přitom může být vzdělání. 

Více než polovina dotazovaných cítí nejistotu a strach také z dlouhodobé nemoci (54 %) nebo z dalšího politicko-ekonomického vývoje v Evropě a ve světě (56 %). Nezanedbatelná je i obava z válečného konfliktu a ztráty svobody (51 %), obava ze ztráty zaměstnání (54 %), ale i nejistota a strach z rozpadu partnerského vztahu a ze samoty, kterou pociťuje více než třetina spoluobčanů (37 %). Zhruba 7 % dotazovaných pak trápí jiné problémy, mezi nimiž se nejčastěji objevují obavy ze závislosti na alkoholu, kouření nebo hracích automatech a také strach ze smrti blízkých a obavy o budoucnost dětí. 

Více než 90% Čechů však zároveň souhlasí s tvrzením, že vzdělání může být cestou k lepšímu životu, zejména pokud jde o uplatnění v práci, společenské postavení a lepší finanční situaci. A to je dobrá zpráva. Jsme ale ochotni pro to něco udělat? I tady to vypadá nadějně… . Jen pětina Čechů uvedla, že od dokončení školy žádnou další vzdělávací aktivitu neabsolvovala. Osm z deseti oslovených Čechů naopak přiznalo, že si vzdělání průběžně doplňuje i během života po školní docházce. Nové znalosti a dovednosti přitom získávají různými způsoby: 28 % dotazovaných uvedlo jen omezené vzdělávání v rámci zaměstnaneckých školení, nadpoloviční většina se však snaží vzdělávat i mimo tento rámec. Polovina z těchto lidí se přitom zdokonaluje pouze ve znalostech v oblasti svojí obživy, druhá polovina investuje i do kurzů a vzdělávacích aktivit, které s jejich zaměstnáním nesouvisejí. 

Jednou z oblastí, v níž však mají Češi dlouhodobě rezervy a tedy i prostor pro další vzdělávání, je finanční gramotnost. Většina (87 %) z nás sice umí tento pojem správně definovat, praktické využití však pokulhává. Na cestě světem financí musí lidé překonávat mnohé nástrahy a nejsilnějším soupeřem překvapivě nejsou finanční trhy, ale jejich vlastní mozek. Průzkumy přitom ukazují, že většina (93%) individuálních investorů je přesvědčena, že by svá investiční rozhodnutí měla dělat sama, bez pomoci finančních profesionálů. Umět se zorientovat je proto velmi důležité – nepodlehneme tak snadno emocím, získáme určitou schopnost vyhodnocovat relevantnost informací a dokážeme snáze definovat své potřeby a cíle.

Sir John Templeton jednou prohlásil, že pouze ti, kteří mají vždycky pravdu, nemusí diverzifikovat. Mějme to na paměti, až zas jednou budeme mít pocit, že o trzích víme všechno nejlíp… .

Petr Šimčák, CFA
Ředitel obchodu, Pioneer Investments ČR  

Graf č. 1 – Doplňujete si vzdělání i po skončení školní docházky?

Graf č. 2 – Věříte, že vzdělání otevírá cestu k lepšímu životu, jako je uplatnění v práci, společenskému postavení a lepší finanční situaci?


Graf č. 3 - Pokud se podíváte na svou stávající finanční situaci - v horizontu 5-ti let očekáváte, že bude:

Průzkum pro skupinu Pioneer Investments realizovala společnost StemMark v červenci 2016 na vzorku 500 mužů a žen ve věku 18–60 let. 

Upozornění:
TENTO DOKUMENT MÁ POUZE INFORMATIVNÍ POVAHU, NEPŘEDSTAVUJE PROSPEKT NEBO STATUT, NABÍDKU, INVESTIČNÍ DOPORUČENÍ ANI JINOU INVESTIČNÍ SLUŽBU. Veškeré informace v tomto dokumentu mají pouze informativní povahu, představují názory společnosti v době, kdy byl materiál vypracován, a mohou být i bez předchozího upozornění kdykoli měněny na základě tržních a dalších podmínek a neobsahují žádnou záruku, že se země, trhy a sektory budou vyvíjet tak, jak je v dokumentu naznačeno. Názory zde obsažené se mohou lišit od názorů vyjádřených jinými autory a společnostmi skupiny Pioneer Investments. Přestože informace a data obsažená v tomto dokumentu byla získána ze zdrojů, které skupina Pioneer Investments pokládá za spolehlivé, autor ani žádná ze společností skupiny Pioneer Investments ani s ní spřízněná osoba nečiní žádné prohlášení ani záruku týkající se přesnosti a úplnosti tohoto dokumentu a na tento dokument jako takový by nemělo být spoléháno a neměl by sloužit namísto nezávislého úsudku. Předmětné sdělení nepředstavuje nabídku podle § 1732 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), ani veřejnou nabídku podle § 1780 občanského zákoníku, osobní investiční poradenství ani investiční doporučení, která by zohledňovala individuální situaci investora, zejména ve smyslu jeho odborných znalostí a zkušeností v oblasti investic, či dokonce jeho finanční situaci, investiční cíle nebo vztah k riziku. V případě zájmu o poskytnutí služby investičního poradenství či doporučení nebo pro poradenství v otázkách daňových a právních se obraťte na profesionálního poradce. Kurzy, ceny, výnosy, zhodnocení, výkonnost či jiné parametry dosažené jednotlivými investičními nástroji v minulosti nemohou v žádném případě sloužit jako indikátor nebo záruka budoucích kurzů, cen, výnosů, zhodnocení, výkonnosti či jiných parametrů takovýchto nebo obdobných investičních nástrojů. S investicí je vždy spojeno riziko kolísání hodnoty a není jisté, že skutečný výnos bude odpovídat výnosu očekávanému, investor dále nese kreditní riziko emitenta investičního nástroje. Investiční nástroje denominované v cizích měnách jsou také vystaveny výkyvům vyplývajících ze změn devizových kurzů, které mohou mít jak pozitivní, tak i negativní vliv zejména na jejich kurzy, ceny, zhodnocení či výnosy z nich plynoucí. Návratnost investovaných prostředků není v žádném případě zaručena. Další informace o rizicích jsou dostupné v materiálu Poučení o rizicích na adrese www.pioneer.cz/pouceni_o_rizicich.pdf. Předmětné sdělení nepředstavuje zvláštní informace o poskytovateli investičních služeb, jeho poskytovaných službách, ochraně majetku zákazníka, rizicích apod. dle příslušných právních předpisů. Tyto informace jsou dostupné v materiálu Informace pro zákazníky pro příslušnou investiční službu. Dříve, než se rozhodnete investovat, seznamte se zejména s aktuálním zněním Obchodních podmínek společnosti Pioneer Asset Management, a.s., pro obhospodařování, Informací pro zákazníky a s ceníkem produktu, tyto dokumenty lze získat zdarma na vyžádání prostřednictvím bezplatné linky Klientského centra Pioneer Investments v ČR 800 118 844. Tento dokument, ani jeho obsah, není určen osobám trvale bydlícím či sídlícím ve Spojených státech amerických a osobám splňujícím statut „amerického subjektu“, jak je definován v nařízení S podle zákona Spojených států amerických o cenných papírech z roku 1933, ve znění pozdějších předpisů. Tento dokument je vlastnictvím společnosti Pioneer Asset Management, a.s., člena bankovní skupiny UniCredit. Pioneer Investments je obchodní označení společnosti Pioneer Global Asset Management, S.p.A., jediného akcionáře Společnosti, a skupiny jejích dceřiných společností. 

 

nahoru 

logo AFAM

(c) 2018 - All rights reserved - AKAT|ČR - Asociace pro kapitálový trh České Republiky - info@akatcr.cz
Ochrana osobních údajů (GDPR)